+30 2310 420 372

© 2024. All Rights Reserved.
Designed & developed by iservices logo

Αρχές – Φιλοσοφία

Αρχές

Οι αρχές που διέπουν τη Diafas Constructions συνίστανται στο τρίπτυχο Τεχνογνωσία – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια. Παραμένοντας σταθερή στις αρχές της, η εταιρεία διαγράφει μια σταθερή πορεία στον κατασκευαστικό τομέα τα τελευταία 40 χρόνια και αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη ενός ευρέος και συνεχώς αυξανόμενου πελατολογίου.

Τεχνογνωσία: Το υψηλό επίπεδο γνώσεων, είναι απόρροια αφενός της πολυετούς κατασκευαστικής εμπειρίας και αφετέρου της συνεχούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης των στελεχών της Diafas Constructions, διαμέσου σεμιναρίων, συνεδρίων και διεθνών εκθέσεων, επί θεμάτων νομοθεσίας, καινοτόμων μεθόδων κατασκευής και υλικών και νέων τεχνολογιών. Η υψηλή τεχνογνωσία αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρεία, καθότι προσδίδει προστιθέμενη αξία στη μελέτη, στην εφαρμογή αυτής κατά την κατασκευή και στην εκτίμηση χρόνου, κόστους και πιθανών ρίσκων. Ειδικότερα, η εξειδικευμένη γνώση των τεχνοτροπιών, των υλικών και των λοιπών θεμάτων που θα αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, συνδράμει στη σύνταξη λεπτομερειακών μελετών που διακρίνονται για την ποιότητα και την κατασκευασιμότητά τους. Η προστιθέμενη αξία αυτή αποτυπώνεται και στο τελικό αποτέλεσμα που παραδίδεται στον πελάτη, πιστοποιώντας το υψηλό πνευματικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αξιοπιστία: Η πολυετής συνεργασία της Diafas Constructions με εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό, με έμπιστους υπεργολάβους και συνεργεία και προμηθευτές υλικών διασφαλισμένης ποιότητας, καθώς και η ικανοποίηση των πελατών, οι οποίοι διακρίνονται από επαναληψιμότητα αναθέσεων έργων στην εταιρεία, αποτελούν εχέγγυα για την αξιοπιστία που επιδεικνύει η Diafas Constructions σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα και συγχρόνως διαπιστευτήρια της αξίας της εταιρείας στον κατασκευαστικό κλάδο και στο κοινωνικό σύνολο.

Ειλικρίνεια: Η Diafas Constructions αντιμετωπίζει κάθε πελάτη της με απόλυτη ειλικρίνεια, με σεβασμό προς τις ανάγκες του αλλά και τις οικονομικές του δυνατότητες. Στη Diafas Constructions «ο λόγος μας είναι συμβόλαιο» και δεν δίνουμε υποσχέσεις προς δημιουργία εντυπώσεων. Μοναδική μας μέριμνα είναι η θεμελίωση μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τον πελάτη και η δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας στον πελάτη κατόπιν των συμβουλών και των παραινέσεών μας.

Φιλοσοφία

Η Diafas Constructions αποσκοπεί στην ειλικρινή, υπεύθυνη και δημιουργική συνεργασία και στην εγκαθίδρυση μιας στενής σχέσης με κάθε πελάτη της, πάντα με γνώμονα το συμφέρον του και τη βέλτιστη δυνατή υλοποίηση της προσδοκώμενης επένδυσης.

Για τη Diafas Constructions, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζουν οι πληροφορίες και τα δεδομένα του εκάστοτε έργου, τα οποία αναλαμβάνει να αναζητήσει η εταιρεία ή παρέχονται από τον πελάτη. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση επί της σχετικής για το έργο νομοθεσίας, συντελούν στο να αποκτηθεί σφαιρική άποψη για τα ζητούμενα του έργου. Ακολούθως, αναλύονται ενδελεχώς οι ανάγκες και οι επιθυμίες του πελάτη και πραγματοποιείται ολοκληρωτικός σχεδιασμός και προγραμματισμός ενεργειών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις φάσεις του έργου και τον κύκλο ζωής του, συμπεριλαμβάνοντας τη συντήρηση και τη λειτουργία. Με την αντιμετώπιση αυτή, προσδιορίζονται εκ των προτέρων πιθανά θέματα του έργου που θα απασχολήσουν τον πελάτη στο μέλλον. Βάσει αυτής της φιλοσοφίας, η Diafas Constructions εξασφαλίζει την καθολική εξυπηρέτηση του πελάτη και σε επίπεδο after-sales service.

Από το στάδιο υποβολής προσφοράς, μέχρι και την παράδοση έργου με το κλειδί στο χέρι, η Diafas Constructions δεσμεύεται για την ακριβή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και εγγυάται με υψηλό αίσθημα ευθύνης τη μεθοδολογία διαχείρισης των στόχων της προσδοκώμενης ποιότητας. Επιπλέον, μέσω του συστήματος διαχείρισης έργου που εφαρμόζει, η Diafas Constructions υπολογίζει με λεπτομέρεια το κοστολόγιο του έργου, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο πλήρη διαφάνεια στον πελάτη, καθώς και τη δυνατότητα να γνωρίζει και να προγραμματίσει χρονικά τις απαιτούμενες εκροές για το έργο. 

Η παραπάνω φιλοσοφία και ο συγκεκριμένος τρόπος θεώρησης του κάθε έργου έχουν διαχρονικά οδηγήσει τους πελάτες της Diafas Constructions να επανέλθουν με νέα έργα, γεγονός που αποτελεί παράσημο για την εταιρεία και ταυτόχρονα εγγύηση ποιότητας και ικανοποίησης για τους νέους πελάτες.

Στόχος της Diafas Constructions είναι η δημιουργία έργων με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών